علم نیوز

ریزبلورهای غیرمعمول در غبار شهاب سنگ کشف شد

تحقیق با استفاده از کریستالوگرافی اشعه ایکس و طیف‌سنجی رامان نشان داد که کریستال‌های کربن در واقع گونه‌های غیرعادی گرافیت هستند.میکروبلورهای کربن عجیب توسط دانشمندان دانشگاه دولتی چلیابینسک مطالعه شده […]