آیا ژن های مرد از مریخ ، ژن های زن از ونوس هستند؟ بازبینی تفاوت جنسیت در سلامتی و بیماری را برجسته می کند

ویلسون یک محقق در مرکز Biodesign برای مکانیسم های تکامل ، مرکز تکامل و پزشکی و دانشکده علوم زندگی ASU است. اعتبار: م Instituteسسه زیست طراحی در دانشگاه ایالتی آریزونا […]