علم نیوز

ستاره شناسان کشف عجیبی می کنند: غلظت سوراخ های سیاه کوچکتر در کمین جایی که انتظار داشتند یک سیاه چاله بزرگ باشد

این برداشت هنرمندی است که برای تجسم غلظت سیاهچاله ها در مرکز NGC 6397 ایجاد شده است. در واقعیت ، سیاهچاله های کوچک در اینجا برای توانایی مشاهده مستقیم هر […]

ارگانوئیدهای مغز نئاندرتال نشان می دهد که چگونه یک تغییر ژن ممکن است انسانهای مدرن را از گذشته جدا کند.

ارگانوئیدهای مغز با اندازه نئاندرتال (سمت چپ) بسیار به نظر می رسند متفاوت از ارگانوئیدهای مغزی انسان مدرن (سمت راست) – شکل کاملاً متفاوتی دارند و از نظر تکثیر سلول […]