علم نیوز

اسرار عفونتهای مالاریا پس از مطالعه در محل تزریق انگلهای مالاریا به داوطلبان ، عمیق تر می شود

انگل های مالاریا به داوطلب تزریق می شود. اعتبار: پروفسور الکس رو ، کرسی شخصی پزشکی مولکولی ، انستیتوی تحقیقات عفونت و ایمونولوژی ، دانشگاه ادینبورگ دانشمندان کشف کرده اند […]