علم نیوز

واکسن جدید COVID-19: فناوری ایمن سازی نانوذرات می تواند در برابر بسیاری از سویه های ویروس کرونا محافظت کند

روش سیستم ایمنی را همزمان با چندین ویروس کرونا تشکیل می دهد. h3> ویروس SARS-CoV-2 که عامل COVID-19 همه گیری فقط یکی از ویروسهای مختلف در خانواده ویروس کرونا است. […]