علم نیوز

تقویت دستیابی به موفقیت در مصرف سوخت خورشیدی که توسط تقسیم آب تولید می شود

دانشمندان با استفاده از رایانه و میکروسکوپ راهی برای افزایش بالقوه عملکرد دستگاهها برای استفاده از خورشید برای تقسیم آب و ایجاد هیدروژن به عنوان سوخت پایدار ارائه دادند. اعتبار: […]